OBČINA RADLJE OB DRAVI - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJAObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKU O KATALOGU

Naslov: Mariborska c.7
Pošta: 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: 02 88 79 630
Fax: 02 88 79 640
E-naslov: marjana.svajger@radlje.si
Župan: Alan Bukovnik
Odgovorna uradna oseba: Marjana ŠVAJGER, uni. dipl. prav.
Podatki o izdajatelju: Občina Radlje ob Dravi
Datum prve objave kataloga: 15.5.2006
Datum zadnje spremembe: 27.7.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.radlje.si
Druge oblike kataloga:

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA OBČINA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje občine:
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Organigram

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Marjana Švajger, univ.dipl.prav.
Telefon: 02 887 96 32
E-naslov: marjana.svajger@radlje.si

Maja KOŠIR, uni. dipl.prav.
Telefon: 02 88 79 635
E-naslov: maja.kosir@radlje.si

2.d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni register, Katalog pristojnosti občin
Predpisi lokalne skupnosti po letih: MUV, Neuradna prečiščena besedila
Predpisi Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

2.e Predlogi predpisov lokalne skupnosti
Seje občinskega sveta

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
seznam

2.g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.h. Seznam evidence s katerimi organ upravlja in Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Občina Radlje upravlja z naslednjimi evidencami:

  • Seznam razglašenih kulturnih spomenikov na območju občine Radlje ob Dravi
  • Seznam javne infrastrukture na področju kulture v občini Radlje ob Dravi
  • Seznam javnih športnih objektov občini
  • Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov
  • Seznam javnih naročil občine Radlje ob Dravi
  • Seznam sklepov občinskega sveta

Vpogled v navedene javne evidence je mogoč na posameznih oddelkih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem Občine Radlje ob Dravi
Kratek opis namena zbirke: www.geoprostor.net/PISO/
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: www.geoprostor.net/PISO/
Dostop do zbirke: www.geoprostor.net/PISO/

2.j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Opomba: Druge informacije javnega značaja s področja in aktivnosti občinske uprave, občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani www.radlje.si v naslednjih dinamičnih sklopih vsebin: novice in obvestila, razpisi in natečaji, obrazci.
Stroškovnik: cenik

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja.
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov obcina.radlje@radlje.si.
Uradne ure uprave občine Radlje ob Dravi

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Podatki o razvojnih programih
Podatki o financiranju občine
Podatki o porabi proračunskih sredstev za zavetišča oz. zaščito živali
Podatki o financiranju občine

5. LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ

letno_porocilo_o_izvajanju_zakona_o_dostopu_do_informacij_javnega_značaja_v_letu1.pdf

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.