OBČINA RADLJE OB DRAVI - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJAObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Katalog informacij javnega značaja

2.g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločba o odmeri komunalne takse

MG - OU (GOSPODARSTVO)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločba o izbiri koncesionarja (izvajalca koncesionirane GJS)
 • Odločba o obratovalnem času gostinskega obrata
 • Potrdilo o lastni proizvodnji
 • Soglasje za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajnih avtomatih in potujočih prodajalnah
 • Potrjevanje tržnega reda tržnice

MKGP - OU (KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Mnenje o dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije
 • Mnenje h gozdnogospodarskim načrtom
 • Mnenje k lovskogojitvenim načrtom

MK - OU (KULTURA)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločba o zavrnitvi vloge oz. sprejemu kulturnih programov oz. projektov v financiranje

MNZ - OU (NOTRANJE ZADEVE)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Dovoljenje za uporabo javne prometne površine
 • Dovoljenje za shod ali prireditev, če je treba prepovedati ali omejiti javni promet na občinski cesti ali drugi površini mirujočega prometa
 • Odreditev odstranitve zapuščenega vozila
 • Odreditev odstranitve uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene signalizacije ter postavitev nove prometne signalizacije
 • Odreditev dodatnih tehničnih in drugih ukrepov za varnost otrok, pešcev in kolesarjev
 • Upravne odločbe iz delovnega razmerja po zakonu o javnih uslužbencih

MOPE - OU (OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJA)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Soglasje o podelitvi rudarske pravice na območju urbanega naselja
 • Sklep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem
 • Sklep o izgubi pravice do socialnega stanovanja
 • Soglasje k menjavi, najemu, izjemni dodelitvi stanovanja
 • Sklep o plačilu razlike do pogodbeno določene najemnine socialno ogroženega najemnika
 • Vodenje spisa postopka priprave in sprejemanja prostorskega akta
 • Lokacijska informacija za delo v zvezi s spremembo rabe objekta
 • Lokacijska informacija za investicijska vzdrževalna dela (če je objekt varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini ali tak objekt meji na javno površino)
 • Odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 • Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 • Lokacijska informacija za enostavne objekte
 • Lokacijska informacija za raziskovanje oz. izkoriščanje določene vrste mineralne surovine po določbah zakona o rudarstvu
 • Lokacijska informacija za določitev gradbene parcele na območju, ki se ureja s prostorskim redom
 • Soglasje k lokacijski dokumentaciji (na zahtevo upravne enote)
 • Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice občine
 • Izjava o uveljavitvi predkupne pravice na nezazidanem stavbnem zemljišču
 • Odločba o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja

MPRO - OU (PROMET)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločbe za postavitev prometne signalizacije
 • Soglasje za postavitev tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v naseljih

MŠZŠ - OU (ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločba o višini plačila staršev za program vrtca oz. začasna odločba
 • Odločba o odobritvi kritja stroškov prevozov učencev, ki obiskujejo osnovne šole izven šolskega okoliša svojega prebivališča

MZ - OU (ZDRAVJE)
 • Odločanje v upravnih stvareh
 • Odločba o dodelitvi, odvzemu koncesije (t.j. vključitvi zasebnega (zobo)zdravnika v javno mrežo)
 • Določitev poslovnega časa lekarn – javnih zavodov
 • Odločba o podelitvi, odvzemu koncesije (za opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne službe na primarni zdrav. ravni)
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.