OBČINA RADLJE OB DRAVI - KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJAObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Katalog informacij javnega značaja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

TAJNIK OBČINE
Marjana ŠVAJGER, univ.dipl.prav.
Telefon: 02 887 96 32
Elektronski naslov: marjana.svajger@radlje.si

 • Neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občinske uprave
 • Vodenje projektnih skupin
 • Samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • Opravljanje drugih najzahtevnejših nalog
 • Vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah
 • Vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji in v upravnih postopkih na II. Stopnji.


SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Nadja VOLMAJER-BEZJAK, univ.dipl.prav.
Telefon: 02 887 96 35
Elektronski naslov: nadja.bezjak@radlje.si

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.


SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI; ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Draga ČREŠNIK, socialna delavka
Telefon: 02 887 96 637
Elektronski naslov: draga.cresnik@radlje.si

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
 • izvajanje strokovnih nalog s področja zaščite in reševanja.


SVETOVALEC ZA URBANISTIČNE IN GRADBENE ZADEVE

Judita GAČNIK, inž.grad.
Telefon: 02 887 96 31
Elektronski naslov:judita.gacnik@radlje.si

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.


SVETOVALEC ZA KOMUNALNE ZADEVE IN PREMOŽENJSKO-PRAVNE ZADEVE

Maja KLIMEŽ, univ.dipl.prav.
Telefon: 02 88 79 644
Elektronski naslov: maja.klimez@radlje.si

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti


FINANČNIK VII/I

Zunanji izvajalec
Telefon: 02 887 96 42
Elektronski naslov:

 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega porabnika
 • obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost)
 • sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih h pripravo predloga proračuna.


FINANČNIK V

Mojca GOLOB, ekonomski tehnik
Telefon: 02 887 96 41
Elektronski naslov: mojca.golob@radlje.si

 • finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v programsko aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov, priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov)
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo
 • izvajanje enostavnejših nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna


KOORDINATOR V NEZASEDENO

Telefon:
Elektronski naslov:

 • koordiniranje izvajanja nalog enostavnejših nalog
 • dajanje pojasnil
 • izdelava enostavnih poročil in vodenje enostavnih evidenc
 • druga opravila po naročilu predpostavljenega.


UPRAVLALEC SISTEMA

Janko MIHEV, strojni tehnik
Telefon: 02 887 96 36
Elektronski naslov: janko.mihev@radlje.si

 • upravljanje z infrastrukturnimi omrežji (ceste, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava)
 • ogled infrastrukturnih omrežij in posredovanje informacij pristojnim organom in službam
 • sodelovanje in izvajanje pri javnih razpisih in naročanjih za vzdrževalna dela in investicije
 • izvajanje strokovnih nalog za krajevno skupnost
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog za komisije in odbore na področju športa in prometa
 • vodenje skladišča civilne zaščite in vodenje ustreznih evidenc v skladišču.


ODPRAVNIK POŠILJK, VZDRŽEVALEC ARHIVSKEGA GRADIVA; TELEFONIST

Marta PAŽEK, administrator
Telefon: 02 887 96 49

 • opravljanje del v zvezi s sprejemom in oddajo pošiljk
 • zagotavljanje osebnega vročanja, ki se vročajo na sedežu organa skladno s procesnimi predpisi
 • urejanje dokumentarnega gradiv
 • razvrščanje dokumentarnega gradiva
 • vodenje enostavnega seznama arhivskih gradiv
 • posredovanje telefonskih pogovorov


POSLOVNI SEKRETAR - TAJNICA ŽUPANA

Darinka ŠVAJGER, ekonomski tehnik
Telefon: 02 887 96 34
Elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si

 • koordiniranje poslovnih stikov
 • vodenje evidenc
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot oz. projektnih skupin
 • obvezno zdravstveno zavarovanje
 • izvajanje zahtevnejših tajniških nalog
 • priprava in organiziranje sestankov


REŽIJSKI OBRAT – ORGANIZATOR DELA

Gregor VERONIK
Telefon: 02 88 79 637
Elektronski naslov: grega.veronik@radlje.si

 • organiziranje delovnega procesa
 • nadzor in skrb za nemoten potek dela
 • izvajanje ostalih strokovnih nalog.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.