OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

Na podlagi 50, 60. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10), 30. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06) je župan Občine Radlje ob Dravi dne 10.2.2016 sprejel

 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MS4 v naselju Radlje v občini Radlje ob Dravi

1.člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, ki zajema parcele št., 776/1 in 783/1 obe k.o. Radlje ob Dravi (804).

2. člen

Javna razgrnitev traja od vključno 23.2.2016 do vključno 8.3.2016.

3. člen

Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, bo razgrnjen v prostorih Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, sejna soba 313/III v času uradnih ur ter na uradni spletni strani Občine Radlje ob Dravi (http://www .obcina-radlje.si).

4. člen

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS4 v naselju Radlje ob Dravi, bo v sredo, 2.3.2016 ob 15. uri v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, sejna soba 313/III.

5. člen

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, posreduje pisno na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali pošlje na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si. Rok za posredovanje pripomb poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve.

6. člen

Ta sklep se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu (na spletni strani http://www.obcina-radlje.si) na krajevno običajen način.

 

Številka: 35001-0002/2015

Datum: 15.02.2016

 

 

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.