OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

Komisija za občinska priznanja na podlagi 6. člena Odloka o občinskih priznanjih (Medobčinski uradni vestnik, štev. 15/97, 30/97 in 18/04) in sklepa 3. seje komisije, ki je bila 4. 5. 2016, objavlja

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

 

I.

Za leto 2016 se razpišejo naslednja občinska priznanja:

- 1 NAGRADA Občine Radlje ob Dravi,

- največ 5 PLAKET Občine Radlje ob Dravi.

II.

Nagrada Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in civilnopravnim osebam za velike dosežke pri razvoju Občine Radlje ob Dravi za večletno delo in rezultate na gospodarskem ali družbenem področju, s katerim se posameznik ali organizacija posebno izkaže in s tem doseže velike zasluge in koristi za občino.

Plaketa Občine Radlje ob Dravi se podeli občanom, pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju Občine Radlje ob Dravi, na kateremkoli področju življenja.

 

III.

Pobude za občinska priznanja lahko vlagajo v pisni obliki občani, podjetja, zavodi, politične stranke, krajevne skupnosti in vse druge oblike organizacij in združenj v občini. Pobude za priznanja naj bodo temeljite, podrobno obrazložene in utemeljene; pomanjkljivih pobud komisija ne bo obravnavala. V pobudi naj bo jasno izražena vrsta priznanja, ki naj ne vsebuje alternativ. Predlagatelji naj se osredotočijo tudi na zaslužne ljudi iz preteklosti, ki v letu 2016 praznujejo visok življenjski jubilej. Pobude se vlagajo do vključno 3. junija 2016, ki je zadnji dan za vložitev pobude osebno ali priporočeno po pošti. Pobude se vlagajo na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Komisija za občinska priznanja, Mariborska 7.

Vse dodatne informacije v zvezi z vlaganjem pobud lahko dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, soba 310/III.

IV.

Občinska priznanja se bodo podelila na ustrezni svečanosti.

 

Predsednik Komisije za občinska priznanja

Stanislav LIPUŠ l.r.

 

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.