OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Javni poziv kandidatov - predstavnikov zainteresirane javnosti za člana sveta zavoda ŠKTM Radlje

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV; št. 14/2008, 14/2009, 18/2010 in 24/2013) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi (MUV; št. 25/2006) poziva vse zainteresirane občane Občine Radlje ob Dravi, društva, zveze društev, zavode in organizacije, da podajo predloge kandidatov za imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Svet zavoda šteje 5 članov ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda (turizma, kulture, športa in mladine) in pravnih zadev, imenuje občinski svet ustanoviteljice. V svetu zavoda so:

- 3 predstavniki ustanovitelja,

- 1 predstavnika zainteresirane javnosti

- 1 predstavnik delavcev zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

 

Prosimo vas, da svoje predloge pošljete na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, najkasneje do 15. 6. 2016.

 

Predlog naj vsebuje:

- Ime in priimek kandidata

- Stalno prebivališče kandidata

- Datum rojstva kandidata

- Izobrazbo kandidata

- Obrazložitev (opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo)

- Izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo

 

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št. 88 79 632, Marjana ŠVAJGER.

izjava_kandidata.doc

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ivana Kus, predsednica

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.