OBČINA RADLJE OB DRAVI - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Razpisi in natečaji

Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem

Številka: 3528-0003/2018-09
Datum: 1. 8. 2018

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 62. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) objavlja

NAMERO o oddaji poslovnih prostorov v najem

1.Predmet najema
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi namerava oddati v najem poslovne prostore, v poslovni stavbi na naslovu Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, in sicer:

•v 2. nadstropju
poslovni prostor št. 202, v izmeri 27,18 m2

•v 4. nadstropju
poslovni prostor, št. 415, v izmeri 13,24 m2

2.Najemnina
Cena najema poslovnih prostorov v poslovni stavbi na naslovu Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, znaša 8,80 EUR/m2 in je določena na podlagi Pravilnika o oddajanju zemljišč in poslovnih prostorov v lasti Občine Radlje ob Dravi v najem (MUV, št. 22/2016).

3.Namembnost poslovnih prostorov
V skladu s 16. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem in določanju najemnin v Občini Radlje ob Dravi (MUV, štev. 22/2016) se bodo lahko glede na namembnost v poslovnih prostorih opravljale dejavnosti iz 3. skupine, in sicer pisarniške dejavnosti.

4.Sklenitev pogodbe
Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Radlje ob Dravi, in sicer za nedoločen čas.
V kolikor se bo v roku 20 dni od objave namere o sklenitvi najemne pogodbe na spletnem portalu izkazalo, da je za najem zainteresiranih več oseb, bo Občina Radlje ob Dravi izvedla postopek pogajanj z zainteresiranimi najemniki.

5.Informacije in ogled
Vse dodatne informacije v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe dobite na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali na tel.št. 02 88 79 630. Ogled poslovnih prostorov je možen po predhodnem dogovoru.Občina Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.