OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Javna dražba za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 161/7 k.o. 804 – Radlje ob Dravi (25. 5. 2018)

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) razpisuje

JAVNO DRAŽBO za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča

1NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, mat. številka: 5881811, ID št. za DDV: SI12310727

2PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA:
2.1Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom:
•804 161/7-0, parc. št. 161/7 k.o. 804 – Radlje ob Dravi, v izmeri 633 m2.
2.2V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 16/2016) je predmetno zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče, z namembnostjo SS –stanovanjske površine.
2.3Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radlje ob Dravi za leto 2018.
2.4Izklicna cena: 28.860,00 EUR (z besedo: osemindvajsettisočosemstošestdeset evrov 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 200 EUR.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosijo kupci.

3POGOJI PRODAJE:
3.1Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
3.2Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.3Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega dražitelja. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu dražitelju lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa ponudnik zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Radlje ob Dravi pravico zadržati varščino.
3.4Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.5Plačilo celotne kupnine v roku trideset (30) dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
3.6Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še DDV, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:
Kupnino bo kupec poravnal na TRR občine, št. 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, v tridesetih (30) dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku.

5KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE
Javna dražba se bo vršila dne 15.6.2018, na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, soba 313/III, s pričetkom ob 12.00 uri.
Kandidati se bodo morali 15 minut pred javno dražbo izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.

6POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI
6.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
-Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;
-Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.
-Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oz. priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
-Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb)
6.2. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
6.3. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

7VARŠČINA
7.1. Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo najkasneje do četrtka, 14.6.2018, do 12.00 ure, vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na TRR občine, št. 01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za nezazidano stavbno zemljišče«.
7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

8DODATNE INFORMACIJE
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Radlje ob Dravi, pri kontaktni osebi Maji KOŠIR, tel. št. 02/ 88 79 635, elektronska pošta: maja.kosir@radlje.si

9DRUGI POGOJI IN PRAVILA JAVNE DRAŽBE
9.1Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
9.2Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
9.3Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
9.4Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
9.5Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Radlje ob Dravi www.radlje.si

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Radlje ob Dravi www.radlje.si

Številka: 493-0005/2018-09
Datum: 25.5.2018
Občina Radlje ob Dravi
mag. Alan BUKOVNIK, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.