OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Javna razgrnitev in javna obravnava

Na podlagi 112.člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/2016, 35/2017) je župan Občine Radlje ob Dravi sprejel

S K L E P

O javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prometno ureditev poslovne cone »Pušnik« v Radljah ob Dravi.

1.člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prometno ureditev poslovne cone »Pušnik« v Radljah ob Dravi. Izdelal Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi, v nadaljevanju OPPN ).

2.člen
Osnutek OPPN bo, od 12.11.2018 do vključno 12.12.2018, javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.

3.člen
Območje obdelave OPPN zajema celovito prometno ureditev, parcelacijo in vzpostavitev pogojev za gradnjo nove dostopne ceste, rekonstrukcijo obstoječih cest. Območje urejanja obsega parcele: 736/2, 737/3, 737/2, 738/4, 747/2, 762/5, 762/12, 762/11, 762/14, 762/15, 762/18, 759/7 in deli parcel 751, 749/2, 750/1, 750/2, 747/1, 746, 743/2, 742, 738/1, 906/2, 904/1, 905/5, 905/7, 736/1, 737/4, 905/4, 735, 734, 733/1, 733/2 vse k.o. 804 – Radlje ob Dravi). V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako EUP Ra 12, Ra 38 in Ra 39 ).
4.člen
Javna obravnava dokumenta bo v sredo 28.11.2018, ob 16.00 uri, v prostorih sejne sobe 313/III, Občine Radlje ob Dravi.

5.člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Radlje ob Dravi, na elektronski naslov: (http://www.obcina-radlje.si)., jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 13.00 uri ne glede na način dostave.

6.člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani http://www.obcina-radlje.si).

Številka:35001-0002/2018-07
Radlje ob Dravi: 5.11.2018
Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik, župan

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.