OBČINA RADLJE OB DRAVI - ARHIV - RAZPISI IN NATEČAJIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Arhiv - razpisi in natečaji

Sklep o javni razgrnitvi - Elaborat lokacijske preveritve na območju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnostih na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi

Na podlagi 7. odstavka 131. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, ul št. 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV štev. 28/2016, 35/2017,11/2019) je župan Občine Radlje ob Dravi sprejel

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE CENTRALNIH DEJAVNOSTI NA SEVEROZAHODNEM DELU OBVOZNICE RADLJE OB DRAVI

1.člen
Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve na območju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje centralnih dejavnostih na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi (izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, št. naloge 1808/2018, v nadaljevanju Elaborat LP ).
Lokacijska preveritev je izdelana na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja Objekt za tehnične preglede vozil, ki ga je izdelal VR Projekti Vladimir Rostohar s.p. Golek 4, 8270 Krško , junij 2019, št. projekta 19 0404.

2.člen
Gradivo pod točko 1 bo od 7.11.2019 do vključno 21.11.2019, javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.

3.člen
V skladu z drugo alinejo 127. člena ZureP-2, se predlaga, da se za izpolnitev gradbene namere dovoli individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v veljavnem prostorsko izvedbenem aktu in sicer, da se dovoli spremeniti tlorisne gabarite objekta za tehnične preglede vozil in zunanje ureditve ter spremeniti potek električnega priključnega kabla.

4.člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda pripombe na javno razgrnjeni Elaborat LP. Pripombe in predloge se lahko posreduje pisno na naslov Občine Radlje ob Dravi, na elektronski naslov: (http://www.obcina-radlje.si)., jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 13.00 uri ne glede na način dostave.

5.člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani http://www.obcina-radlje.si).


Številka:35001-0005/2019-12
Radlje ob Dravi: dne 30.10.2019

Župan Občine Radlje ob Dravi
mag. Alan Bukovnik

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.