OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Izgradnja oz priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

Datum objave: 20.07.2018Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) določa obveznost opremljanja z javno kanalizacijo in pogoje, pri katerih se skupine objektov ali posamezen objekt v aglomeraciji lahko opremi na drug način.

• Kdo zagotovi opremljanje aglomeracije z javno kanalizacijo?
Javna kanalizacija je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Iz navedenega sledi, da javno kanalizacijo zagotovi občina.
• Kdo zagotovi individualne ureditve za posamezen objekt v aglomeraciji?
Javno kanalizacijo, ki je javna infrastruktura lokalnega pomena, zagotovi občina, individualno ureditev za posamezen objekt pa zagotovi investitor oziroma lastnik objekta.

Kdo izda soglasje za priključitev?
Soglasje za priključitev izda pristojni soglasodajalec, določen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pristojni soglasodajalec za področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Radlje ob Dravi je Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ob Dravi d.o.o.

• Kakšni so prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov v aglomeraciji?
Za obstoječe objekte v aglomeraciji oziroma na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo ali je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, uredba določa obveznost priključitve na javno kanalizacijo najpozneje 6 mesecev po izdaji uporabnega dovoljenja za to javno kanalizacijo.

• Kakšni so prehodni roki za prilagoditev obstoječih objektov (ki niso industrijske stavbe) na območju izven meja aglomeracij?
Za obstoječe objekte na območju izven meja aglomeracij oziroma na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in opremljanje z javno kanalizacijo ni predpisano, uredba določa obveznost prilagoditve zahtevam uredbe v naslednjih prehodnih rokih:

→→ za obstoječ objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje
objekta, pogoji za priključitev na javno kanalizacijo sosednje aglomeracije pa niso izpolnjene, najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe,
→→ za obstoječ objekt, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, pogoji za priključitev na javno kanalizacijo sosednje aglomeracije pa niso izpolnjeni, najpozneje do 31. decembra 2021.

• Novozgrajena kanalizacija:
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo (MKČN), se mora priključiti na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po prejemu obvestila, da je možna priključitev nanjo. V roku 30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje se greznica ali MKČN odstrani ali očisti in zasuje oziroma preuredi v druge namene, obvezno pod nadzorom upravljavca kanalizacijskega omrežja.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.