OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Revizijsko poročilo Računskega sodišča

Datum objave: 10.09.2020


Računsko sodišče je revidiralo Pravilnost poslovanja Občine Radlje ob Dravi v letu 2018 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja.
Revizija se je pričela z izdanim sklepom o izvedbi revizije, z dne 12. 6. 2019. V času izvajanja revizije so bile Računskemu sodišču še pogosto in anonimno posredovane dodatne prijave in pobude za pregled (ki pa jih ni bilo malo).

Pri izvajanju revizije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, pri katerih bi obstajal sum, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, saj bi v tem primeru lahko Računsko sodišče oz. predsednik Računskega sodišča na podlagi določb Zakona o računskem sodišču in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije vložil predlog za uvedbo postopka zaradi prekrška ali ovadbo.

Izdano revizijsko poročilo z dne 31. 8. 2020 se nanaša na poslovanje v letu 2018 in je občina že v teku samega revizijskega postopka razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti že odpravila oz. sprejela ustrezne popravljalne ukrepe.

Računsko sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. Postopek se je lahko zaključil z izdajo revizijskega poročila.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.