OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Seznanitev s postopkom sprejemanja sprememb in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi

Datum objave: 20.01.2021


Občina je začela postopek prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi (v nadaljevanju : OPN-SD1) z objavo Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi, spremembe in dopolnitve št. 1( MUV, št. 22/2017). Na podlagi sklepa in prejetih pobud je občina v letu 2018 pripravila osnutek OPN-SD1 in v avgustu 2018 zaprosila pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo prva mnenja.
V času pridobivanja prvih mnenj in usklajevanj z nekaterimi nosilci urejanja prostora je občina prejela še večje število pobud, za katere se je odločila, da jih vključi v OPN-SD1. Tako je občina pripravila v avgustu 2020 nov osnutek OPN-SD1 ter ga posredovala 31 nosilcem urejanja prostora za podajo prvih mnenj k OPN-SD1.

Od pristojnih nosilcev urejanja prostora smo prejeli 26 mnenj k osnutku OPN – SD1. S strani MOP Direktorata za okolje, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje pa smo bili seznanjeni, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) za nekatera območja. Hkrati nam je bilo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode naloženo, da gradivo za pridobitev mnenja dopolnimo s Hidrološko–hidravličnimi elaborati, ki vsebujejo karte poplavne nevarnosti.

Trenutno smo v fazi pridobivanja ponudb za izvedbo Okoljskega poročila, kar nam sicer podaljša postopek, po izkušnjah sodeč za najmanj tri mesece. Po izdelanem okoljskem poročilu in upoštevanju pripomb iz mnenj nosilcev urejanja prostora se gradivo javno razgrne za obdobje 30 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava ter poda možnost javnosti za podajo pripomb na javno razgrnitev.

V času javne razgrnitve se izvede prvo branje Odloka SD OPN 1 na seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. Po zaključku javne razgrnitve in opredelitve do pripomb s strani pripravljavca akta se gradivo ponovno posreduje v druga mnenja vsem nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi drugih mnenj pa se lahko Odlok o spremembi in dopolnitvi OPN 1 dokončno prejme na seji Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi in objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.