OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Cena programov vrtca za leto 2021

Datum objave: 20.01.2021


Osnovna šola Radlje ob Dravi je decembra 2020 občini posredovala predlog izračuna cen programov vrtca za leto 2021. Izračun cen je pripravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za izračun cen programov vrtca (Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05 in 120/05).

Izračunane cene programov za leto 2021 so za otroke I. starostnega obdobja in kombiniranega oddelka bistveno višje, za otroke II. starostnega obdobja pa nižje od trenutno veljavnih cen.

Osnovna šola Radlje ob Dravi je podala predlog, da se ne sledi izračunani ceni posameznega programa, ampak da se veljavne cene programov za leto 2021 povišajo za 1,235 %.

Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva občine je obravnaval predlog cene in sprejel naslednje stališče, da se cena vrtca se za starše v letu 2021 ne poviša. Razlika do ekonomsko izračunane cene naj se pokriva iz občinskega proračuna.

Občinski svet je stališče odbora upošteval in tako na svoji 14. redni seji, dne 21.12.2020 sprejel naslednji Sklep:

-Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31.12. 2021 ceno 1. starostnega obdobja v višini 531,36 EUR.

-Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ceno 2. starostnega obdobja v višini 378,35 EUR.

-Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ceno pol dnevnega programa 1. starostnega obdobja v višini 478,23 EUR, ceno poldnevnega programa 2. starostnega obdobja v višini 340,52 EUR.

-Občinski svet Občine Radlje ob Dravi določa od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ceno kombiniranega oddelka in sicer dnevnega oddelka v višini 441,88 EUR in ceno poldnevnega kombiniranega oddelka v višini 397,69 EUR.

-Mesečni stroški živil za otroke v cenah programov znašajo 39,30 EUR.

-Starši s stalnim prebivališčem v Občini Radlje ob Dravi plačujejo od 1.1.2021 do 31.12.2021 za 1.starostno obdobje in za kombinirani oddelek ceno, ki velja v letu 2020. Razliko do ekonomsko izračunane cene krije Občina Radlje ob Dravi.

-Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. Določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.

-Starši, ki imajo vključene otroke v naše vrtce, stalno prebivališče pa imajo v drugih občinah so do popustov v času počitnic upravičeni le, če bosta Občina Radlje in domicilna občina vlagatelja sklenili predhodni sporazum. V primeru, da do soglasja z domicilno občino ne pride, se polna cena poravna na način, da jo pokrijejo starši in domicilna lokalna skupnost, v tem primeru se cena ob počitniški odsotnosti zmanjša le za stroške prehrane.

-Ob najmanj celomesečni odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, so starši opravičeni plačila za čas odsotnosti ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, vendar najdalj za dva meseca.

-Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten oz. vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.