OBČINA RADLJE OB DRAVI - NOVICEObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Novice

Skrb za varno uporabo občinskih cest na območju Občine Radlje ob Dravi

Datum objave: 02.03.2022


Nastopil je čas leta, ko se temperature zraka višajo in je sonce vedno močnejše. Prej zamrznjena zemlja se počasi odtaja. Ceste, ki so bile do sedaj zamrznjene in vožnja vozil z večjimi osnimi obremenitvami nanje ni bistveno vplivala, postajajo mehkejše in blatne. Obremenitev takšnih cest s težjimi vozili in kmetijskimi stroji, lahko privede do poškodb vozišča in posledično do nevarne uporabe ceste. Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu.
Občina Radlje ob Dravi že več let v času, ko se temperature zraka višajo, omejuje uporabo občinskih cest za vozila, ki presegajo 7,5 t skupne teže, z namenom, da se prepreči škoda na cestah in zavaruje uporabnike le-teh. Žal pa je to obdobje tudi čas, ko lastniki gozdov izvajajo sečnjo lesa, katerega največkrat do odvoza skladiščijo kar ob cestah. Pri takšnem ravnanju je potrebno poznati državne in občinske predpise, ki za zavarovanje varne uporabe cest določajo omejitve pri uporabi cest in posegov v varovalni pas ceste. Zakon o cestah namreč v 5. členu opredeljuje prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste. Skladno s prvim odstavkom tega člena je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Med drugim je prepovedano po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete ter na cestnem svetu javne ceste nameščati ali odlagati les. Na cestišču javne ceste je prav tako prepovedano vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete.

Lastniki gozdov, ki izvajajo sečnjo lesa v območju javne ceste morajo pridobiti soglasje upravljavca javne ceste za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja. Prav tako lahko v varovalni pas občinske ceste posegajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Vloga se po pošti, e-pošti ali osebno predloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.

Kršitve navedenih določb so v zakonu opredeljene kot prekršek in se kaznujejo z globami, zato občane pozivamo, da si pred izvajanjem del s strani upravljavca občinske ceste pridobijo ustrezna soglasja za posege v varovalni pas ceste in opravljanje del na območju javne ceste. Prav tako pa občane pozivamo k spoštovanju začasnih prepovedi uporabe cest skladno s pogoji in izjemami, ki so določene s strani upravljavca občinskih cest.

Osnovni namen članka je preventivni in odvrnitev občanov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja sankcij inšpekcije oziroma redarstva. Občani bi se morali v primeru kršitev zavedati, da so odgovorni za svoje ravnanje, še posebej, če je zaradi tovrstnih posegov ogrožena varnost v cestnem prometu.


Medobčinski inšpektorat Skupnega organa Koroške
Alenka Lauko, inšpektorica


OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.