LOKALNE VOLITVE 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Lokalne volitve 2022

OBVESTILA - LOKALNE VOLITVE 2022

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič je 20. julija 2022 razpisala redne volitve za občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2022.
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa lokalnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radlje ob Dravi

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US) je župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik, dne 29.7.2022 razpisal volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Radlje ob Dravi.
Volitve bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.POZIV ZA PREDLAGANJE MOŽNIH KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE VOLILNIH ODBOROV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV.Javna objava potrebnega števila podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oz. listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni lokalni skupnosti. Razpis rednih lokalnih volitev v občinske svete in rednih volitev županov kot dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določa ponedeljek, 5.9.2022.

Števec volilnih upravičencev za Občino Radlje ob Dravi: (število objavi Ministrstvo za notranje zadeve s prvim dnem volilnih opravil) v:

  • Volilni enoti 1: 3.673 volivcev
  • Volilni enoti 2: 1.275 volivcev.

Listo kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, lahko določi s podpisovanjem pred državnim organom, pristojnim za vodenje volilne evidence:
  • v volilni enoti 1, skupina najmanj 37 (-tih) volivcev,
  • v volilni enoti 2, skupina najmanj 30 (-tih) volivcev.
  • Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.

Posameznega kandidata za župana Občine Radlje ob Dravi lahko določi s podpisovanjem pred državnim organom, pristojnim za vodenje volilne evidence, skupina najmanj 43 (-tih) volivcev.

Dosegljivost tajnice in namestnice tajnice OVK:
Občinska volilna komisija Občine Radlje vas obvešča, da je v času lokalnih volitev 2022 zagotovljena dosegljivost TAJNICE oziroma NAMESTNICE TAJNICE občinske volilne komisije:
  • vsak ponedeljek, v času od 11. do 12. ure, soba 312/III oz. soba 311/III
  • vsak četrtek, v času od 11. do 12. ure, soba 312/III oz. soba 311/III.


Izvedba predčasnega glasovanja, z vsebino:
Občinska volilna komisija, je na svoji 1. seji, dne 5.9.2022, sprejela sklep, s katerim kot dneve za izvedbo predčasnega glasovanja, določa:­
  • sredo, 16. 11. 2022, med 7.00 in 19.00 uro
  • četrtek, 17. 11. 2022, med 7.00 in 19.00 uro.


POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA


Glasovanje po pošti - Obrazec-glasovanje-po-posti.docx

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Volilni komisiji Občine Radlje ob Dravi in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida Obvestilo-invalida-o-enkratnem-glasovanju-po-posti-na-obmocju-Republike-Slovenije-vzorec.docx.

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 9. 11. 2022, poslati Volilni komisiji Občine Radlje ob Dravi zahtevek za ta način glasovanja.V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).


Glasovanje na domu - Obrazec-glasovanje-na-domu-zase.docx

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati Volilni komisiji Občine Radlje ob Dravi zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta) - obrazec: Obrazec-glasovanje-na-domu-za-drugega.docx.


Glasovanje s pomočjo druge osebe
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.


Glasovanje iz tujine
Glasovanje iz tujine na lokalnih volitvah ni možno (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.