PREGLED PROJEKTOV | OBČINA RADLJE OB DRAVIObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Pregled projektov

Pregled vse projektov
Izvedeno

POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN


Leto izvedbe: 2022V letu 2017 smo sprejeli Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi- v nadaljevanju odlok SD OPN1. Žal postopek še ni tako daleč, da bi odlok SD OPN1, ki je eden najpomembnejših občinskih aktov, lahko obravnaval na seji občinskega sveta in s tem potrdili spremembe namembnosti zemljišč. Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor.
Postopek sprejemanja OPN ni odvisen samo od dela občinskih strokovnih služb, pač pa predvsem od t.i. soglasodajalcev oziroma nosilcev urejanja prostora, ki podajo mnenja k predlogu akta ter hkrati v mnenjih napotijo, katere dokumente mora Občina dodatno pripraviti v postopku sprejemanja, da bo zadoščeno pogojem nosilcev urejanja prostora.
V mesecu novembru 2021 je bila načrtovana javna razgrnitev, ki pa je ni bilo možno izvesti, saj je bilo na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje. Stališče o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje za SD1 OPN Radlje ob Dravi so podala ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V tem postopku smo morali izdelati hidrološko hidravlično analizo in okolijsko poročilo.
Izdelana hidrološko hidravlična analiza v postopku recenzije ni bila potrjena, zato se je občina Radlje ob Dravi odločila, da predmetni akt izloči iz postopka in posledično vse tiste pobude, ki so nanj vezane in pobude, za katere je potrebno izvesti strokovne podlage v natančnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta.
V postopek recenzije je bilo posredovano okoljsko poročilo, po potrditvi le tega se izvede javna razgrnitev akta SD OPN1 in posreduje gradivo v druga mnenja.
Na oktobrski seji 2022 je bil sprejel nov Občinski prostorski plan.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.