PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

ŠTUDIJA OPTIMALNE UREDITVE CESTNO PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OBČINE RADLJE OB DRAVI

Prometna varnost je mogoče optimalno zagotoviti z ustrezno cestnoprometno ureditvijo, vendar tudi sami lahko preventivno veliko storimo in preprečimo najhujše. Dandanes je na cestah veliko udeležencev, zelo raznolika je tudi sestava prometa. Na naših cestah poleg osebnih vozil, motorjev, tovornih vozil, avtobusov srečujemo še kolesarje, kolesa z motorjem in pešce.

Splošni cilji prometne politike na nacionalni ravni sledijo zahtevam EU in so med drugim:
povečanje prometne varnosti in varovanje, učinkovita raba energije in čisto okolje, povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema, zagotavljanje ustrezne prometne infrastrukture, in drugi.

Občina je leta 2012 pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru naročila izdelavo Študije optimalne ureditve cestno-prometne infrastrukture na območju Občine Radlje ob Dravi.

Namen izdelave študije je analizirati obstoječe stanje in na osnovi ugotovitev pri analizi obstoječega stanja podati realne in izvedljive predloge oz. ukrepe za izboljšanje stanja na področju dostopnosti do naselij, pretočnosti in prometne varnosti obstoječega cestnega omrežja, prometnega režima v mestnem jedru in na področju mirujočega prometa.

Namen in cilj naročila izdelave študije je bil predvsem odgovoriti na vprašanja:
• kakšna je danes cestno-prometna infrastruktura na območju občine,
• ali obstoječa cestno-prometna infrastruktura ustreza / zadošča današnjim potrebam,
• identifikacija »današnjih« problemov z obstoječo cestno-prometno infrastrukturo,
• ugotovitev sprememb v »prometnem obnašanju« po odprtju obvoznice,
• analiza realnih in izvedljivih posegov v prihodnosti, ki bodo generirali tudi spremembe / potrebe v prometu / cestno prometni infrastrukturi,
• predlog potrebnih ukrepov – tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih – ki bi bili potrebnina nivoju občine v prihodnosti.

Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, pod vodstvom Tomaža Tollazzija je pripravil študijo. V izdelavi so še predlagane tehnične rešitve, ki bomo občanom javno predstavljene. Pripravili se bodo ukrepi po fazah (kratkoročni in dolgoročni) v variantah. Izvedba ukrepov se bo predvidoma začela v drugi polovici naslednjega leta.

 karta_mestaRadelj

 Studija_optimalne_ureditve_cestno_prometne_infrastrukture_na_obmocju_obcine_radlje_ob_dravi_1_del.pdf

 studija_optimalne_ureditve_cestno_prometne_infrastrukture_na_obmocju_obcine_radlje_ob_dravi_2_del.pdf

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.