PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNICE OŠ REMŠNIK

ministrvo_za_infrastrukturokohezijskiSklad

Občina Radlje ob Dravi je uspešno kandidirala na Javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Za projekt Energetska sanacija podružnice OŠ Remšnik smo prejeli Pogodbo o sofinanciranju operacije v višini 142.869,00 EUR. Med upravičene stroške spadajo:
• Energetska sanacija ovoja stavbe ali izvedeni ukrepi pri nadomestni gradnji (toplotna izolacija fasade, menjava oken, toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru);
• Energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistemi;
• Raba obnovljivih virov energije (vgradnja kotlov na lesno biomaso).

Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 241.893,30 EUR.

V skladu s pogodbo o sofinanciranju se mora projekt zaključiti najkasneje do 31.5.2015. Na podlagi prijave projekta za sofinaciranje bo izvedba del v letu 2013/2014.

V skladu z Zakonom o javnih naročilih je bil na Portalu javnih naročil objavljen javni razpis in tako je že izbran najugodnejši ponudnik. Uvedba v delo bo 15. julija 2013.

sola_remsnik1sola_remsnik2

Novicke_Obcine_Radlje_ob_Dravi_st_37_2014.pdf

energetaska_sanacija_Remsnik2energetska_sanacija_Remsnikenergetska_sanacija_Remsnik3

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15-odstotni delež.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.