PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

UREJANJE POKOPALIŠČ V OBČINI RADLJE OB DRAVI

V letu 2009 je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Radlje ob Dravi.

V njem so navedena pokopališča na območju občine in sicer:
• Pokopališče Radlje ob Dravi,
• pokopališče Remšnik z žarnim zidom in
• pokopališče Vuhred.

V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radlje ob Dravi je določeno, da so lokalne gospodarske javne službe obvezne in izbirne. Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom. Na območju Občine Radlje ob Dravi se kot izbirna lokalna gospodarska javne služba opravlja dejavnost upravljanja pokopališč, urejanje ter vzdrževanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve in oddajanje prostorov za grobove v najem. Pod oblike zagotavljanja javnih služb spadata med drugimi režijski obrat in javno podjetje.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je februarja 2010 z Odlokom o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi, ustanovil režijski obrat kot nesamostojno notranjo organizacijsko enoto v okviru občinske uprave Občine Radlje ob Dravi. Med delovnimi področji režijskega obrata je navedeno tudi področje upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov.

Leta 2011 smo upravljanje pokopališč prenesli iz Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi na režijski obrat Občine Radlje ob Dravi.Občina se je zaradi prostorske stiske oz. pomanjkanja prostora odločila za širitev pokopališča v Radljah ob Dravi. V sklopu širitve pokopališče infrastrukture smo
pristopili še k projektu izgradnje mrliške vežice na Sv. Antonu na Pohorju. Širitev pokopališča v Radljah ob Dravi je bila možna severno od obstoječega objekta mrliške vežice in nadstreška, ki se dotika vežice na zahodni fasadi in delno zahodno od omenjenega nadstreška. Pridobili smo 16 žarnih niš v žarnem zidu, 4 navadne grobove s ploščo za krstne pokope in 6 žarnih grobov.

Vse občanke in občane obveščamo, da je možen zakup grobov, in sicer žarnega groba, žarne niše v žarnem zidu ali navadnega groba. Cena nakupa je 1.500,00 EUR z DDV—jem, ne glede na vrsto.

Za dodatne informacije smo vam na voljo, na tel. štev. 02 88 79 630 ali na elektronski naslov: obcina.radlje@radlje.si.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.