PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Projekt »RAZVALINE GRADU MAHRENBERG«

grbeumkgp

Nad Radljami, na skalnatem pomolu še danes bdi stari grad v ruševinah. Grad je na šentpavelski zemlji med leti 1193 in 1220 protipravno pozidal Albert Marenberški. Sprva je šlo za romansko dvonadstropno stavbo obodnega tipa z dvema stolpoma. Prvotno nižjo stavbo so v gotiki povišali, kasneje pa je bilo dozidano še obsežno renesančno predgradje. Grad je obdajal obrambni jarek, preko katerega je vodil dvižni most. Stavba je doživela več požarov, usodni požar pa je 19. maja 1697 povzročila strela. Od tedaj grad propada. Danes je stari grad lepa razgledna točka na Radlje in Dravsko dolino in je do njega speljanih več urejenih gozdnih sprehajalnih poti.

Do gradu lahko pridemo po pešpoti iz naselja ali pa se pripeljemo z vozilom najprej po cesti čez prelaz, nato zavijemo desno na gozdno cesto in nato po gozdni cesti do mesta, od koder imamo le nekaj minut prijetne hoje. Pešpot je izredno lepo urejena in dobro označena, sledimo pa označbam »Trim steza« in »Stari grad«.

V mesecu februarja 2012 smo s projektom »RAZVALINE GRADUMAHRENBERG« kandidirali za dodelitev nepovratnih sredstev na 6. javnem razpisu iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 2. v letu 2011 1. Predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Os 3 - Kakovost življenja in diverzifikacija, ki prispeva k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Stopna pomoči je znašala 85 % priznane vrednosti naložbe.
Nepovratna sredstva za projekt so se nam odobrila v višini 47.649,24 EUR z Odločbo o pravici do sredstev, ki smo jo prejeli v mesecu oktobru 2012.
Uvedba v delo je bila 12.7.2013 in se dela izvajajo po planu.

VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKE NALOŽBE– Z DDV-jem:

EKSP/MKGP: 47.649,24 €
Občina Radlje ob Dravi: 33.990,97 €

Skupaj vrednost projekta: 81.640,21 €

CILJI INVESTICIJE

Predmet investicije je investicijsko vzdrževanje razvalin gradu oz. ukrepi za preprečitev nadaljnjega propadanja arheološke dediščine, ki bodo potekali v naselju Št. Janž pri Radljah v Občini Radlje ob Dravi, s katerim se bodo izboljšali varnostni pogoji za življenje in varnostni pogoji za obiskovalce same ciljne točke. Povečalo se bo medgeneracijsko druženje in izboljšala se bo dostopnost do kulturne danosti prebivalcem kraja, turistom in vsem obiskovalcem, zelo bo izboljšana dostopnost do razvalin. Z realizacijo investicije bo dodana vrednost vsem endogenim potencialom. Izboljšana bo turistična infrastrukturo s katero bo obogatena turistična ponudba kraja. Prav tako bo povečan prispevek k ohranjanju narave, čistemu okolju in ohranjanju značilnosti naselja, kar bo pozitivno vplivalo na izgled celotne občine.

Naložba je naravnana investicijsko, lokacijsko naložba izvaja v naselju Št. Janž pri Radljah. Z naložbo želimo urediti:
- povečanje varnosti za obiskovalce in domačine,
- povečanje turistične ponudbe,
- povečanje možnosti za športne aktivnosti,
- posredno povečanje gospodarske rasti podeželja,
- urejeno okolje,
- povečanje kulturne ponudbe.
- Ureditev arheološke dediščine:

- ureditev dostopne poti, cca 75 m,
- ureditev dostopne poti, cca 60 m,
- premostitev jarka,
- sanacija zidu in brežine ter ograja,
- ureditev dreves ob gozdni učni poti (drevoreda),
- sanacija bergfrida,
- ureditev razgledne terase,
- klop,
- info tabla.

Investicija bo imela:
- širše dolgoročne učinke,
- družbene učinke,
- varnostne učinke,
- ekonomske učinke,
- okoljevarstvene učinke ter
- učinke na podobo naselja.

Z obnovo razvalin bomo pridobili na kvaliteti glede kulturne ponudbe, prav tako pa bomo širili paleto udejstvovanja na kulturnem področju in omogočili zaustavitev propadanja arheološke dediščine. Z investicijo bo poskrbljeno za varnost obiskovalcev razvalin in varnost prebivalcev pod razvalinami (preprečitev kotaljenja kamenja po pobočju), kar bo zmanjšalo tudi nevarnosti za naravne nesreče in preprečilo nevarnost za socialne nevarnosti prebivalcev.

OTVORITEV:

Na lep sončen petek, 18. oktobra 2013, smo se zbrali na Gradu Mahrenberg, kjer smo slovesno zaključili projekt »Razvaline gradu Mahrenberg«. Na gradu so od julija do avgusta potekala gradbeno – sanacijska dela z zaključno ureditvijo razglednega platoja in dostopnih poti. Zaradi zavarovanja kulturnozgodovinske izpovednosti lokacije in njenega velikega arheološkega potenciala je bil projekt usmerjen predvsem v zagotovitev varnosti obiskovalcev in konservacijo najbolj izpostavljenih ostalin.

Za prijetno glasbeno vzdušje je poskrbela Mirjam Orožen na citrah iz Glasbene šole Radlje ob Dravi. O pomenu ohranjanja kulturne dediščine pa je spregovoril vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor Srečko Štajnbaher.

stari_grad_otvoritev14stari_grad_otvoritev_15stari_grad_otvoritev47stari_grad_otvoritev49stari_grad_otvoritev19stari_grad_otvoritev53stari_grad_otvoritev58

Operacijo delno financira Evropska Unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Os 3 – Kakovost življenja in diverzifikacija, ki prispeva k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vpliva na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Stopnja pomoči znaša 85 % priznane vrednosti naložbe.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.