PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Mreženje tematskih poti v Mislinjski in Dravski dolini

Projekt mreženje tematskih poti v Mislinjski in Dravski dolini je sestavni del drugega načrta izvedbenih projektov za leto 2012, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru »Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja«- program LEADER, sofinanciralo Lokalni akcijske skupini LAS MDD, zadruga za razvoj podeželja z.b.o.

LAS MDD, zadruga za razvoj podeželja z.b.o.
Mariborska cesta
2360 Radlje ob Dravi


Nosilec projekta je Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec. Obstoječa ponudba tematskih poti v tržnem smislu, predvsem v obliki konkretnih proizvodov, ki se uspešno primerjali in tržili predvsem na tujih trgih, je tako na območju LAS MDD kot Koroškem izredno skromna, na ljubiteljski ravni pa obširna, a nesistematična. Zato je tudi njena identifikacija, organizacija in možnosti trženja bolj ali manj prepuščena odločitvam posameznih organizacij ali posameznikom v njihovih okvirih.


Namen projekta je bil identificirati in povezati obstoječe tematske poti in jih povezati z enotami nepremične kulturne dediščine. Z realizacijo projekta so deloma odpravljene ovire, ki so bile prepoznane kot primarne za celosten in trajnosten razvoj podeželja v smeri privlačnosti podeželskega okolja kot bivanjskega prostora in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.


Projekt neposredno izhaja iz območja LAS MDD – Mislinjske in Dravske doline, vendar s svojimi multiplikativnimi učinki vpliva tudi na širše izven območja LAS MDD, saj je to prvi takšen projekt na tem območju in ga jemljemo kot pilotski projekt z zeljo za njegovo nadgraditev.

Osnovni cilj projekta je bil ustvariti evidenco in strategijo ponudbe tematskih poti kot novega turističnega produkta, opisati njihove tematske vsebine, jih geodetsko posneti in postaviti v prostor. Izdelane so njihove digitalne podlage za njihovo mreženje, s čimer bo posledično dosežena večja urejenost podeželja in zagotovljen boljši pregled nad možnostjo izkoriščanja njegovega endogenega potenciala. V okviru projekta je bilo identificiranih 40 tematskih poti in 160 enot kulturne dediščine.

Območje LAS MDD je z realizacijo projekta dosegla naslednje strateške cilje:
vsestranski razvoj občin članic LAS MDD in boljša prepoznavnost,
gospodarska rast in nova delovna mesta na podeželju,
zaustavitev negativnih demografskih trendov v podeželskih naseljih,
spodbujanje, nastajanje in rast podjetij na podeželju,
pospeševanje regionalnega razvoja,
povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega na podeželju.

in naslednje specifične cilje:
- zagotavljanje ustreznih pogojev za uresničevanje javnega interesa na področju razvoja podeželja,
- evidentirati tematske poti,
- izboljšati prepoznavnost tematskih poti,
- izboljšati kakovost življenja na podeželju

Opis vsebine projekta:

Projekt vsebuje prikaz in opis štirideset tematskih poti na območju občin: Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Mislinja, Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Vuzenica, Občine Radlje ob Dravi, Občine Ribnica na Pohorju in Občine Podvelka in sicer:
- Mestna občine Slovenj Gradec
- Občina Mislinja
- Občina Dravograd
- Občina Muta
- Občina Vuzenica
- Občina Radlje ob Dravi
- Občina Ribnica na Pohorju
- Občina Podvelka

http://www.tematskepoti.si/index.php/radlje-ob-dravi

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.