PROJEKTI V OBDOBJU 2010 - 2014Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Mrežni podjetnišli inkubator MPIK 2 Radlje ob Dravi

Mladi svoje zaposlitvene možnosti iščejo v večjih centrih izven regije, regija se demografsko prazni in postopno izgublja svoj intelektualni potencial kot razvojni kapital prihodnosti. Regija potrebuje razvojni model, ki bo povečal zanimanje posameznikov za razvoj podjetništva in jim omogočil razvoj podjetniških idej v domačem okolju. Danes ne razpolagamo s podpornimi okolji (prostori za inkubacijo), ki bi pod ugodnimi pogoji podjetnikom začetnikom nudila preveritev njihove podjetniške ideje oziroma inkubiranje inovativnih programov. Ocenjujemo, da bodo predvsem mladi izobraženi kadri tisti, ki se bodo odločali za vstop v inkubator. Tako bomo z vzpostavitvijo mrežnega podjetniškega inkubatorja zmanjšali odliv kadrov in izboljšali razvojne možnosti regije.


VLOGA, POMEN IN NAMEN

Osnovni namen operacije ni neposredna tržna dejavnost, temveč vzpostavljanje pogojev za razvoj podjetništva.

Izgradnja Mrežnega podjetniškega inkubatorja neposredno vpliva na razvoj tržnih dejavnosti, saj omogoča:
• odpiranje novih delovnih mest,
• hitrejši zagon proizvodnje in različnih dejavnosti glede na pristop, v katerem bi ta Mrežni podjetniški inkubator investitorji zgradili sami,
• sinergijske učinke zaradi večje koncentracije podjetij na neki lokaciji.

Podjetniški inkubator je organizacija, ki pomaga ustanavljati nova podjetja, jih razvijati in inkubirancem (podjetnikom) nuditi pomoč v obliki prostora, svetovanja, storitev ter jim ponuditi pomoč pri organizaciji proizvodnje na osnovi tržno zanimive ideje do tistega trenutka, ko si podjetje pridobi ugled zanesljivega poslovnega partnerja in začne popolnoma samostojno delovati. V podjetniškem inkubatorju vzpodbujamo realizacijo poslovnih idej, ki temeljijo na višji dodani vrednosti ter ustvarjamo stimulativno okolje za podjetništvo, kjer s sodelovanjem v integrirani in efektivni regionalni strategiji za razvoj malih in srednje velikih podjetij gradimo podporo na potrebah podjetnikov, regionalnem konsenzu in mednarodnih povezavah. Inkubator predstavlja ekonomsko orodje, ki se uporablja v povezavi z drugimi podpornimi ukrepi pri ustanavljanju in razvoju malih podjetij. Pomen inkubatorjev pri razvoju malega gospodarstva potrjuje porast inkubatorjev v svetu. Odstotek uspešnih podjetij, ki izhajajo iz njega, je opazno višji v primerjavi s samostojno nastalimi podjetji. Delovna mesta v inkubiranih podjetjih so bolj kakovostna, prinašajo boljše plače in večje dobičke.

V podjetniškem inkubatorju zagotavljamo:

• najem poslovnih prostorov po stimulativnih, neprofitnih cenah;
• pomoč pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev za investiranje v opremo in obratni kapital;
• pomoč pri ustanavljanju podjetja in podjetniško izobraževanje;
• pomoč pri raziskovanju trga in mednarodnem povezovanju, pri promociji podjetja in dejavnosti, pravno svetovanje, računovodske in administrativne storitve.

Cilji, ki jih bomo dosegli z realizacijo II. faze (1. dela):

Na lokaciji mrežnega podjetniškega inkubatorja MPIK2 Radlje ob Dravi:

• zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja v velikosti pribl. 928 m2 bruto oz. 742,4 m2 neto tlorisnih površin;
• urediti 5 enot podjetniškega proizvodno-storitvenega inkubatorja;
• omogočiti petim podjetnikom vstop na pribl. 150 m2 površine na podjetnika v podjetniški proizvodno-storitveni inkubator;
• ustvariti 7 novih delovnih mest;
• zagotoviti skupni prostor vsem podjetnikom za namene izobraževanja in poslovnih srečanj;
• urediti 19 parkirišč.

Cilj investicije ni, da bi investitor zagotavljal oz. odpiral nova delovna mesta, temveč je cilj ustvariti pogoje za gospodarske subjekte za gospodarski razvoj, za rast in posledično novo zaposlovanje. Število novozaposlenih je težko predvideti. Predvidoma bo pravilnik o pogojih za umestitev v inkubator dajal prednost »start up« podjetjem in podjetjem, ki bodo ustvarila več delovnih mest. Bo pa omogočena tudi prerazporeditev obstoječe zaposlenih iz podjetij, ki bodo delovala v sklopu mrežnega inkubatorja. Večina delovnih mest bo tako nastala po tem, ko bodo gospodarski subjekti posel razširili. MPIK Radlje se nahaja na območju poslovne cone, parc. št. 457/8; 457/6; 457/17; del parcele št. 456, vse parcele so v k. o. Dobrava.

Financiranje investicije je iz dveh različnih virov, in sicer: Sredstva SVLR: državni vir + EU (sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj), v skupni višini 60 % celotnih investicijskih stroškov. Lastna sredstva: Občina Radlje ob Dravi v skupni višini 40 % celotnih investicijskih stroškov. Vrednost projekta je 670.000,00 EUR, od tega smo prejeli sredstva iz EU v višini 402.000,00 EUR.

Mrežni podjetniški inkubator MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (MPIK) RADLJE OB DRAVI Koroška (MPIK) bo deloval v okviru RRA Koroška, d. o. o. Inkubator bo organiziran kot posebna notranja organizacijska enota. Pri delovanju inkubatorja se bo uporabljal skupni Pravilnik o postopku inkubiranja v MPIK. Stroški za delovanje in vzdrževanje MPIK bodo financirani iz najemnin oziroma bodo za inkubirance subvencionirani s strani ustanoviteljev. V skladu z usmeritvami bodo vključena podjetja v prvih letih plačevala znižano najemnino za najete prostore po lestvici, ki bo določena v pravilniku. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj.

mpikII1mpikII2mpikII3mpikII4
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.