PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE – 3. SKLOP«Z naložbo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop do kakovostne vodooskrbe

V občini Radlje ob Dravi je v teku velika in pomembna infrastrukturna naložba, ki je del skupnega projekta petih občin zgornje Dravske doline Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop. Projekt obsega nadgradnjo vodovodnih sistemov v vseh petih občinah ter njihovo povezavo v celovit sistem s skupnim nadzornim centrom. Naložba je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, njen glavni namen pa je prebivalcem naših občin zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo.

Vodovodni sistem na območju občine Radlje ob Dravi je zelo razvejan. Gradnja obsega centralni sistem Radlje ob Dravi, sistem Vuhred, povezovalni sistem Radlje ‒ Brezno in sistem Remšnik s povezavo v skupni sistem Radlje. Sistem vodooskrbe je potrebno nadgraditi, zgraditi nove cevovode in objekte, obstoječe cevovode pa hidravlično izboljšati in posodobiti obstoječe objekte vodovodne infrastrukture. Z naložbo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop načrtujemo povezavo štirih ločenih javnih vodovodnih sistemov Radlje ob Dravi v enega skupnega. Vodni viri na območju občine so zelo izdatni, saj za skoraj dvakrat presegajo pričakovano porabo. Po združitvi sistemov vseh petih občin v enotnega se bo višek vode tako lahko odvajal k sosednjim občinam.

V sklopu projekta bomo v občini Radlje ob Dravi uredili povezovalni cevovod Radlje – Brezno, ki vključuje izgradnjo transportnega voda skozi občino ter povezavo s sosednjimi občinami, izgradnjo novega vodohrana Zgornja Vižinga ter nadgradnjo obstoječega in izgradnjo novega črpališča Zgornja Vižinga. V centralnem naselju Radlje ob Dravi se izvajajo hidravlične izboljšave obstoječega cevovoda in izgradnja povezovalnega voda do obstoječega vodohrana Župank. Omrežje v Vuhredu bo odslej povezano v skupni sistem vodooskrbe, zgrajen bo nov cevovod ter nov vodohran Vuhred v bližini obstoječega. V sistemu Remšnik so predvidene tako novogradnje kot hidravlične izboljšave obstoječega cevovoda in povezava omrežja v skupni vodovodni sistem Radlje. Zgrajeni bodo štirje novi vodohrani Golob, Kajzer, Remšnik Gašper, Remšnik 1 ter dve črpališči Remšnik 1 in eno nižje od Helbla. Skupno bomo v občini Radlje ob Dravi nadgradili oz. na novo zgradili 26.806 metrov vodovoda. Urejen bo tudi skupni nadzorni center za vodovodni sistem vseh petih občin, ki sodelujemo v projektu. Upravljavec novozgrajenega vodovoda Drava bo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi.

Glavni namen naložbe je zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo 18.000 prebivalcem občine Radlje ob Dravi ter občin Dravograd, Vuzenica, Muta in Podvelka. Na javno vodovodno omrežje bo na novo priključenih 5.000 prebivalcev naših občin. Vodovodne sisteme bomo hidravlično izboljšali in skupaj nadgradili preko 100 tisoč metrov vodovoda ter zgradili nove in nadgradili obstoječe objekte za nemoteno vodooskrbo. Projekt je velikega pomena tako za naše občanke in občane kot za nadaljnji razvoj naših občin in širšega območja Dravske doline. Nadgradnja vodovoda pomeni veliko pridobitev, saj z njo dolgoročno rešujemo izziv kakovostne vodooskrbe in zagotavljamo ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo tako današnjih kot prihodnjih generacij prebivalcev.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.