PROJEKTI V OBDOBJU 2014 - 2018Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Energetska sanacija objekta Veleblagovnica Tima

Občina Radlje ob Dravi je v mesecu januarju 2017 vložila vlogo za Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016) v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja «, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na
nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Dne 21. 4. 2017 je Občina Radlje ob Dravi s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep s katerim se je vlogi ugodilo. Občina Radlje ob Dravi prejme nepovratna sredstva v višini do 353.514,86 EUR, kar predstavlja 40-odstotno
sofinanciranje upravičenih stroškov operacije.

Občina Radlje ob Dravi bo tako pristopila k energetski sanaciji objekta že v letu 2017. V tem letu bo operacija tudi zaključena.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.