PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

»Inv. vzdrž. odsekov LC 347121 (Lampreht – Lovska koča) in protiprašna ureditev odsekov LC 347141 (Anton-Čavk-R3) in JP 846661 (Čavk-Peruš)« Občina Radlje ob Dravi je pripravila DIIP »Inv. vzdrž. odsekov LC 347121 (Lampreht – Lovska koča) in prot

Projekt obravnava investicijsko vzdrževalna dela na odsekih občinskih cest, in sicer kot protiprašno ureditev LC 347141 (Anton-Čavk-R3) v dolžini 1x400m
in JP 846661 (Čavk-Peruš) v dolžini 1x100m ter kot investicijsko vzdrževalna dela LC 347121 (LamprehtLovska koča) v dolžini 4x100m. Analiza obstoječega
stanja nam kaže problematiko, da se občani, ki živijo ob neasfaltiranih cestah, zlasti ob daljših sušnih obdobjih, soočajo s prahom, ki bistveno slabša življenjske pogoje.
Te ceste so ob obilnem deževju in v času elementarnih nesreč najbolj poškodovane in terjajo največ stroškov, povezanih s popravili in vzpostavitvijo v prejšnje stanje.

Operacija se bo sofinancirala iz deleža sredstev, ki jih občine prejmejo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr. ; v nadaljevanju ZFO).
Skupna vrednost investicije znaša 96.502,00 EUR z DDV, od tega bo občina Radlje ob Dravi zagotovila sredstva v višini 32.654,92 EUR. Višina sredstev, sofinanciranih po ZFO-1, znašajo 63.847,08 EUR.

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 12. redni seji potrdil DIIP »Inv. vzdrž. odsekov LC 347121 (Lampreht – Lovska koča) in protiprašna ureditev
odsekov LC 347141 (Anton-Čavk-R3) in JP 846661 (Čavk-Peruš)«.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.