PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

CESTNA INFRASTRUKTURA PRI PROJEKTU »POSLOVNA CONA PUŠNIK

Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila dne 14.2.2020 podpisana Pogodba št. C2130-20-333003 o sofinanciranju operacije Poslovna cona Pušnik.
Sredstva se bodo delno pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi » Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifični cilj »Povečanje dodatne vrednosti MSP«.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Investicija obravnava dopolnitev Poslovne cone »Pušnik« v obliki izgradnje javne komunalne infrastrukture. Navedena varianta bo zgrajena po modernih standardih in bo omogočila rast vlaganj v gospodarski razvoj in s tem bi občina dobila vso potrebno infrastrukturo in možnosti za razvoj v sodobno poslovno in storitveno območje.

CILJI
Realizirana investicija bo imela pozitiven vpliv na izboljšano poslovanje podjetij, ki so izkazala interes za širjenje svojega poslovanja. Iz poslovnih načrtov podjetij, ki so izkazala interes za širjenje izhaja, da se bodo povečali tako skupni prihodki kot tudi število zaposlenih. Prav tako glede na predvidene finančne kazalnike predvidevajo povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

PRIČAKOVANI REZULTATI
-širitev gospodarske dejavnosti,
-omogočilo se bo nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj,
-obravnavana varianta je zastavljena tako, da bo zagotovila tudi večjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Rešila se bo problematika, ki predstavlja delitev podjetja na dva dela, med katerima poteka sedaj glavni transport v območje, kar predstavlja nevarnost za udeležence v prometu in zaposlene.


POVEZAVE

Več informacij o Kohezijskem skladu najdete na povezavi:

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.