PROJEKTI V OBDOBJU 2018 - 2022Občina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Projekti

Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (Podukrep 19.2 - ESRR)

Občina Radlje ob Dravi je na 4. Javnem pozivu za izbor operacij, za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline LAS MDD (2014–2020) s projektom »Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi« kandidirala za dodelitev nepovratnih sredstev. Po potrditvi projektnega predloga na ravni LAS MDD, katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je bil le ta poslan v dokončno odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT, ki je po odobritvi z upravičencem sklenilo pogodbo o sofinanciranju v višini 147.663,55 €.

Naziv projekta:
»Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi«

Nosilec projekta:
Občina Radlje ob Dravi

Projektni partnerji:
Koroški pokrajinski muzej
Pahernikova ustanova
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi


Ukrep M19; Podukrep M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
Tematsko področje: 3 Varstvo okolja in narave
Podukrep: 3. A Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih ekosistemskih rešitev

Namen in aktivnosti projekta:
Ker z ukrepi za blaženje podnebnih sprememb ne bomo preprečili podnebnih sprememb in njihovih vplivov, moramo razmišljati o ukrepih za prilagajanje na neizogibne posledice podnebnih sprememb. Negativne posledice podnebnih sprememb lahko povzročijo katastrofalno stanje (pomanjkanje zdrave pitne vode, ogroženost vodnih virov, poplave, plazove, erozijo tal,…) za zdravje ljudi, gospodarstvo, kulturno dediščino in okolje. Na hitrost prilagajanja bo pomembno vplivala stopnja usposobljenosti in osveščenosti, zato je potrebno spodbujati povečanje usposobljenosti, povečati dostopnost specializiranih svetovalnih storitev ter zagotoviti učinkovitejši prenos znanja in inovacij v prakso. Vse to je glavni namen Centra sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (CSG).

CSG in njegovo delovanje bo koordinirala občina Radlje ob Dravi v sodelovanju s prihodnjim upravljavcem: Zavodom Radela. Kasneje bo center samostojno zaživel. V času, ko Zemlja »gori«, nujno potrebujemo profesionalni center za povezovanje znanj, izmenjavo izkušenj, izkustveno izobraževanje, promocijo in gospodarsko sonaravno upravljanje z gozdovi s ciljem vzdrževati vse funkcije gozda in jih trajnostno povečevati za namene samooskrbe s področja energije, ponora CO2 in ekosistemskih potreb. Slovenija bo s tem centrom pridobila osrednjo ustanovo za odgovorni trajnosti razvoj v praksi, ki bo temeljil na povezovanju gozdarskih znanj in izkušenj, na razvoju novega inovativnega znanja. Številne razpršene dejavnosti in predvsem nove bodo povezane v CSG, kar bo pomenilo novo turistično, gospodarsko, izobraževalno, duhovno in trajnostno pridobitev za vse generacije. CSG bo pomemben tudi iz vidika zagotavljanja pogojev  za dialog med gozdarsko stroko in drugimi uporabniki prostora in implementacijo okoljevarstvenih vsebin z vključevanjem prebivalstva.

Ciljne skupine: CSG in same projektne aktivnosti operacije ne bodo dostopne in omogočene le prebivalcem Občine Radlje ob Dravi temveč tudi za prebivalcem sosednjih občin. Zaradi nacionalne razsežnosti pomena Centra sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in mednarodne institucije Prosilva Slovenije (države članice tudi izven Evrope), bo novih storitev deležna celotna Republika Slovenija, ki jo institucija tudi promovira.  Projekt je odprt za enakopravno vključevanje ranljivih ciljnih skupin in uporabnikov iz lokalnega okolja. Te skupine so: starejši (brezposelni), mladi do 30 leta starosti, ženske, otroci, invalidi, upokojenci… Ob otvoritvi CSG bodo izvedene delavnice za otroke (osnovnošolsko mladino) in osebe s posebnimi potrebami. Projekt vključuje tudi invalide, saj jim bo omogočen neoviran fizičen dostop  in gibanje v novozgrajeni stavbi CSG – paviljonu, poleg tega pa je prihodnji upravljalec CSG Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov – Radela, ki bo to ranljivo skupino skušal angažirati v največji možni meri. V okviru projekta bodo izvedena tudi izobraževalne delavnice z ekskurzijo po gozdovih (za ranljive skupine). CSG bo dostopen vsem obiskovalcem, ne glede na njegove osebne okoliščine, kot je narodnost, rasa ali etnični izvor, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine.

Cilji projekta:
  • Ohranjanje novih modelov za ohranjanje narave in okolja, preko Centra sonaravnega gospodarjenja z gozdovi;
  • Ohranjanje, izboljšanje kulturne in naravne dediščine za mreženje ter dodajanje vrednosti upravljanja prostora;
  • Spodbujanje inovativnih ekosistemskih rešitev;
  • Izgradnja novega objekta: Paviljon – Center sonaravnega gospodarjenja z gozdovi;
  • Sodelovanje med strokovnimi institucijami, ki se zavzemajo za varovanje narave in ohranitev okolja;
  • Implementacija naravovarstvenih vsebin v lokalno in širšo okolje.
Vrednost operacije:
Skupna vrednost projekta z DDV (€): 553.385,68€
Odobrena višina zneska sofinanciranja (€): 147.663,55 €

Način financiranja:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR); pristop CLLD - Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Lokacija izvajanja projekta:
  • Občina Radlje ob Dravi;
  • Občina Mislinja;
  • Mestna občina Slovenj Gradec;
  • Občina Muta.
Časovni okvir izvajanja projekta:
Predviden zaključek projekta je v septembru 2022.

Povezave do spletnih strani:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.