SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI IN SPREJEMANJU OBČINSKIH PREDPISOVObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju občinskih predpisov

Postopek javne objave osnutka pravnega akta na spletni strani Občine Radlje ob Dravi - sodelovanje javnosti
Namen
Sodelovanje javnosti pri pripravi občinskih predpisov
Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi
ime in priimek, elektronski naslov, telefon
Rok hrambe
Skladno s klasifikacijskim načrtom občine
Pravna podlaga
10. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 - odl. US, 102/15 in 7/18) in Resolucija o normativni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 95/09)Opis postopka
Predpisi v pripravi

Zaradi zagotavljanja integritete in transparentnosti v postopku priprave občinskih predpisov, v fazi pred obravnavo občinskega predpisa na seji Občinskega sveta, Občina Radlje ob Dravi objavlja krajšo razlago in osnutek občinskega predpisa.Zainteresirano javnost s tem pozivamo, da sodeluje pri oblikovanju občinskega predpisa na način, da poda konkretna pisna stališča do predpisa kot celote in tudi stališče, pripombe, nasvet in podobno do posameznih rešitev (členov, določb) predpisa. V primeru, da želite aktivno sodelovati v fazi oblikovanja predpisa nam pisne pripombe oz. mnenja podate po el. pošti na naslov: obcina.radlje@radlje.si oz. po pošti na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.V nadaljevanju so akti v postopku oblikovanja. Občinskemu svetu bo priloženo poročilo o sodelovanju javnosti v postopku oblikovanja osnutka občinskega predpisa.
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.