VARSTVO OSEBNIH PODATKOVObčina Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Za občane

Varstvo osebnih podatkov

V Občini Radlje ob Dravi spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravila varstva zasebnosti in piškotkov in interni akti Občine Radlje ob Dravi.

1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Radlje ob Dravi je Jasmina VIDMAR, telefonska številka: 02 234 15 01, elektronski naslov: dpo@skupnostobcin.si

3. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
Občina zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:
• če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine (pravna podlaga: zakon – 6.c člen GDPR),
• če je obdelava nujna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene občini z zakonom (pravna podlaga: javni interes – 6.e člen GDPR),
• če gre za sklepanje in izvajanje pogodb (pravna podlaga: pogodba – 6.b člen GDPR).
Izjemoma občina obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve (6. a člen GDPR) oziroma samostojne odločitve posameznika, da osebne podatke razkrije javnemu sektorju, ali se osebni podatki pridobijo iz javnega vira oziroma na drug zakonit ali običajen način, če ne gre za izvrševanje oblastvenih nalog ali pristojnosti javnega sektorja glede odločanja o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah ali obveznostih posameznikov.
Zbirke, ki nastanejo na podlagi privolitve posameznika so ločene zbirk, ki nastanejo pri izvrševanju zakonskih nalog ali pristojnosti javnega sektorja.

Temeljni zakon, ki določa vrste različnih obdelav za izvajanje javnih nalog, je Zakon o lokalni samoupravi (21. člen). Med drugimi zakoni, ki so podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, izpostavimo še Stanovanjski zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in

Zakon o varstvu osebnih podatkov (videonadzor ob vhodih v občinsko stavbo).
Na podlagi javnega interesa občina obdeluje osebne podatke z vzpostavitvijo videonadzornega sistema na javnih površinah in tudi v primeru, ko vstopate v stik z občinsko upravo in občinskimi svetniki.

4. Katero vrsto osebnih podatkov obdelujemo
V skladu z 21. a členom Zakona o lokalni samoupravi občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
• enotno matično številko občana,
• osebno ime,
• naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
• datum in kraj rojstva oziroma datum smrti,
• podatke o osebnih vozilih,
• podatke o nepremičninah ter
• druge osebne podatke v skladu z zakonom.

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika ali na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega »centralnega« upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.
Pri izvajanju videonadzora, kamera posname posameznika, na posnetku pa je razviden tudi datum in čas dogodka.

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave
Občina Radlje ob Dravi zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonov ali privolitve (soglasij) posameznikov.
Občina obdeluje osebne podatke zaposlenih na občini in osebne podatke občanov Občine Radlje ob Dravi, lahko pa tudi drugih posameznikov.

Posamezne kategorije posameznikov, katerih podatki se evidentirajo v zbirkah, so:
• najemniki stanovanj, ki jim je izdana odločba CSD o pravici - subvencija najemnine; ter najemodajalci tržnih stanovanj,
• vlagatelji različnih vlog, pobud in zahtevkov,
• lastniki nepremičnin v Občini Radlje ob Dravi,
• druge kategorije.

6. Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.
Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo 5 let skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo

7. Kako obdelujemo vaše osebne podatke
Občina zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov, tako da so osebni podatki:
1. obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“),
2. zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno - ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“),
3. ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“),
4. točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“),
5. hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno - ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“) in
6. da se obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

Občina zagotavlja redno usposabljanje in ozaveščanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov. Usposabljanje in ozaveščanje zajema najmanj naslednja področja:
• predpise s področja varstva osebnih podatkov,
• odgovornosti vseh v procesu,
• poznavanje internih aktov občine,
• vodenje ažurne evidence o zbirkah osebnih podatkov,
• varnostne kontrole, ki se nanašajo na osebne podatke,
• pogodbe in razmerja s tretjimi osebami oziroma obdelovalci,
• ravnanje s poizvedbami, ugovori in pritožbami strank,
• razvoj varstva zasebnosti za nove procese in izdelke ter
• procese zaznavanja in odzivanja na primere kršitev osebnih podatkov.

8. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.
Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.

9. Pravice posameznika
Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali preko elektronske pošte dpo@skupnostobcin.si
Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov se lahko pritožite nadzornemu organu:
Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).

10. Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Občina Radlje ob Dravi nemudoma izvedla vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.

OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

T: 02 88 79 630
F: 02 88 79 640
E: obcina.radlje@radlje.si
URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
ponedeljek od 07.30 do 14.30 ure,
sreda od 07.30 do 16.30 ure,
petek od 07.30 d0 13.30 ure,
malica do 10.00 do 10.30 ure.